Artykuły

Felieton o rzeczoznawstwie cz. 2

Garść informacji o umowie na wykonanie operatu szacunkowego z wyceny:

 • Umowa o sporządzenie operatu szacunkowego nie jest umową zlecenia, ale jest umową o dzieło.
 • Umowa zlecenia jest umową stosownego działania.
 • Natomiast umowa o dzieło jest umową rezultatu.
 • W umowie rezultatu wykonawca dzieła przyjmuje odpowiedzialność za ostateczny efekt swojej pracy.
 • Oznacza to, że rzeczoznawca ponosi odpowiedzialność jak za czyny własne również za zawinione działania osób przy pomocy których wykonuje swoje zobowiązanie lub też którym wykonanie swojego zobowiązania realizacji wyceny powierza.
 • Nie możemy się uwolnić od odpowiedzialności wskazując na brak winy, w nadzorze czy też w doborze osób współpracujących.

Zakres umowy o wykonanie wyceny powinien zawierać co najmniej:

 • przedmiot wyceny
 • cel wyceny
 • przeznaczenie wyceny
 • rodzaje określanej w wycenie wartości
 • warunki realizacji wyceny, to znaczy: niezbędne dane do wyceny, możliwość wizytacji przedmiotu wyceny
 • termin wykonania wyceny
 • cenę za opracowanie wyceny
 • warunki płatności.

Ośmielam się również postawić w tym felietonie zdecydowaną tezę, że podstawowymi zasadami na jakich powstaje operat szacunkowy z wyceny środków technicznych, to:

 • identyfikacja przedmiotu wyceny
 • dokonanie wizytacji połączonej z oględzinami przedmiotu wyceny
 • wieloaspektowa ocena obiektu wyceny
 • podanie definicji określanych w wycenie rodzajów wartości
 • dobór podejścia do wyceny, metody wyceny i techniki wyceny.

Każdy z tych punktów byłby godzien oddzielnego omówienia ale skoncentruję się na komentarzu punktu ostatniego.

Niedobrze jest, jeśli przy doborze podejścia do wyceny i metody wyceny miesza się pojęciowo podejścia, metody, techniki wyceny, rodzaje określanej wartości z przeznaczeniami wyceny a to wszystko doprawia się metodami wycen zarezerwowanymi dla wycen nieruchomości lub stosowanymi przy wycenie przedsiębiorstw jako zorganizowanej całości gospodarczej – na dodatek wszystko w różnych konfiguracjach pojęciowych.

Pojęcia stosowane przy wycenie środków technicznych, jednoznacznie standaryzują i określają Międzynarodowe Standardy Wyceny. Są to standardy z ponad 80-letnią tradycją, wyrosłe z doświadczeń rozwiniętych gospodarek wolnorynkowych, akceptowane i stosowane do szacowania wartości środków technicznych w krajach Europy i Ameryki Płn. (wydane również w języku polskim).

Myślę, że dobrze by było gdybyśmy stosowali zasady wycen bodaj nie sprzeczne z tymi międzynarodowymi regulacjami w zakresie estymacji środków technicznych.

Resztę pozostawiam na być może następne felietony, niekoniecznie o rzeczoznawczej tematyce.

Jerzy Kowalski